Johannes F. Koch

 
 
 
 

Johannes F Koch var Ulf Lundahls själasörjare och gode vän. När Ulf Lundahl grundade sin stiftelse redan under sin livstid, närmare bestämt den 25 september 1978 var det naturligt för honom att personligen utse Johannes F Koch till ledamot i stiftelsens styrelse. Med Minnesfonden ville Ulf Lundahl främja barns ungdoms vård fostran eller utbildning. Johannes var aktivt engagerad i Minnesfonden från dess bildande ända fram till sin bortgång den 20 mars 2006. Han månade alltid om Minnesfondens bästa och var efter Ulf Lundahls bortgång angelägen om att värna om och verkställa donatorns vilja och intentioner. Johannes F Kochs omtanke om Minnesfonden avsåg både stort och smått och han gick noga igenom varje ansökan om bidrag och kom alltid väl förberedd till styrelsemötena och lämnade alltid kloka och genomtänkta kommentarer till såväl varje enskild ansökan och som till de olika förvaltningsåtgärderna. Under Johannes F Kochs tid som styrelseledamot har Minnesfonden utgett bidrag till hjälp för barn och ungdomar med drygt 15 milj kr samtidigt som stiftelsens tillgångar successivt ökat i omfång och värde. Genom åren växte det fram en varm vänskap mellan Johannes F Koch och övriga medarbetare i Minnesfonden. Utan Johannes F Kochs generositet, klokskap, kunnande, diplomati, kontakter och starka engagemang hade Minnesfonden inte varit vad den är idag.

Johannes F Koch föddes i Karlstadt am Main, en medeltida liten stad i närheten av Würzburg i Tyskland den 28 januari 1921. Han fick avbryta sina teologiska studier, när han vid krigsslutet blev inkallad som flygare vid spaningsflyget i norr Tyskland. När Johannes F Koch efter kriget återupptog sina teologiska studier valdes han till ledare i den lokala studentföreningen vid universitetet. Han besökte Sverige som student 1948 och träffade då bl a studentledaren Olof Palme. Johannes F Koch prästvigdes i Würzburg den 4 december 1949. Han kom till Sverige maj 1950 och tjänstgjorde först en kort tid som vikarierande kyrkoherde i Oskarshamn. Därefter blev han kaplan i Malmö och 1957 ordinarie kyrkoherde. Under sin tid i Malmö var Johannes F Koch bl a den drivande kraften bakom ett nytt kyrkobygge, som blev klart 1960. Han förflyttades 1962 till den församling och kyrka, som fram till pensioneringen, kom att bli hans hem och arbetsplats, S:t Eriks domkyrka på Söder i Stockholm. Kyrkan var då liten och sliten och församlingslivet begränsat. Johannes F Koch påbörjade genast sitt enastående arbete med att bygga upp såväl församlingen som kyrkobyggnaden. Han understödde med all kraft bl a byggnationen av den nya S:t Eriks katolska skola i Enskede, som blev klar 1967. Johannes F Koch utnämndes vid den här tiden av Paulus den VI till “påvlig kammarherre” med titeln “monsignore”. 1981 blev han utnämnd till domprost. Den stora och komplicerade ombyggnaden av S.t Eriks domkyrka med angränsande församlingslokaler m m blev klar 1983. Johannes F Koch blev samma år påvlig hedersprelat, en sällsynt utmärkelse. Han var mycket allmänbildad och historiskt kunnig. Särskilt Södermalms historia kunde han på sina fem fingrar. Johannes F Koch fick som ytterligare utmärkelse ta emot Sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj för lång och trogen tjänst och Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstkord. En höjdpunkt för Johannes F Koch var när han som domprost stod värd för påven Johannes Paulus II vid dennes besök i Sverige under juni månad 1989. Vid sin pensionering 1995 flyttade Johannes F Koch till sitt älskade Björkeberga i norra Skåne där han bodde fram till sin bortgång.

 

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

gm John Norder, ordf

 

Katolsk präst, påvlig prelat